Новый литературный / музыкальный портал
Поэзия
Песни
Музыка
Проза
Разное
Видео
Музыканты
Авторы
Форум
Конкурсы
О портале
Поэзия
Песни
Музыка
Авторы

Козак Мамай миф или реальность?


Наталья Любина
­­­Багата українська земля подіями, традиціями, людьми, повниться легендами ріка історії. Наш край – Нижнє Побужжя – це справжня гірська країна серед неозорих степів, Бузька Швейцарія, Первомайщина. Мабуть, ніде більше немає такої кількості скелястих островів посеред Південного Бугу.
Збираючи легенди рідного краю в селі Мигія (поблизу Первомайська), ми з подивом з’ясували, що один з чисельних островів називають Мамаєвим або островом Мамая. Цей факт викликав безліч питань і роздумів у членів нашої пошукової групи.
Всім відомо, що чільне місце в українському народному малярстві посідає картина із зображенням козака-бандуриста.

В цьому образі знайшла відображення визвольна боротьба українського народу. Починаючи з ХVІІІ
століття і до кінця ХІХ століття, цей сюжет був найбільш поширеним на території України.
Його зображали на кахлях, скринях, на дверях, але найчастіше – на полотніЩе й досі у деяких домах жителів села Мигії зберігаються картини із зображенням козака.

То ж чому острів на Первомайщині названий його іменем?
З підсвідомості дуже часто випливає пісня, колись популярна в наших краях:

А я бідний, безталанний,
Степ широкий – то ж мій сват,
Шабля й люлька – вся родина,
Сивий коник — то ж мій брат.

А наспівували її вечорами бабусі. І нікого не дивувало, що в свій час, селяни, що приїздили до міста, називали себе „степяками”- нащадками козаків Бугогвардійської паланки, що існувала над Бугом задовго до появи міст Одеси, Миколаєва, Херсона.
Напевно, саме оці підсвідомі спогади поступово перетворились на цілий ряд захоплюючих легенд. Одна з них стверджує, що козак Мамай родом з нашого Побужжя. Літописець села Мигія Іван Філіпович , священик місцевої церкви, писав, що в ХІХ ст.
в селі Любомирка жив церковний сторож на прізвище Мамаєнко, який впевнено розповідав про
походження свого роду від козака Мамая з Мигії. Через деякий час Мамаєнко приїздив на
свою історичну Батьківщину в Мигію з єдиною метою – відвідати острів, названий іменем
знаменитого пращура.
На користь саме цієї версії походження Андрія Мамаєнка говорить той факт, що в селі Мигія
двері всіх будинків були розписані картинами з його портретом, адже стверджували, що він був
не лише лицарем, заступником знедолених, але славився як характерник. Саме ця його слава
народила ще одну легенду, що побутує в нашій місцевості.

Люди вірили, що козак Мамай не був страченим. Будучи в казематі, він маленьким шилом, яке не
змогли відібрати під час арешту, намалював на стіні кущ калини, баского коня з чорною
гривою. Сила уміння характерника оживила коня. Поки відкривали темницю, Мамай встиг вискочити на
спину коня, що не мав однієї підкови. Кінь рвонув вперед, і в руках катів залишився лише старий
чобіт козака. Саме цей чобіт був повішаний на шибениці замість славетного характерника. Зник
вершник, а пам’ять про нього залишилася. З роками постать Мамая увійшла в народні легенди,
стала улюбленим сюжетом в народному образотворчому мистецтві. Але офіційна наука довго
заперечувала той факт , що ця людина існувала.

Так, в енциклопедії зазначено, що „ Козак Мамай”- традиційна назва української картини, відомої в багатьох варіантах: „Козак –душа правдивая”, „Козак — бандурист” тощо, а ім’я Мамай не пов’язано з певною особою, а є назвиськом козака (з ХVІІІ ст. – гайдамаки) взагалі.
Та останні дослідження, проведені на території Мигії , свідчать про те, що таємниця походження козака Мамая на шляху до розгадки.

Ця книга – результат дослідницько-пошукової роботи учнів Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17.

Керівник:
Половинко І.А., вчитель української мови та літератури.
Консультанти:
Корж В.В., вчитель географії,
Слободенюк С.П., вчитель історії


ПЕРЕВОД

Богатая украинская земля событиями, традициями, людьми, полнится легендами река истории. Наш
край – Нижнее Побужье – это настоящая горная страна среди необозримых степей, Бужская Швейцария,
Первомайщина. Пожалуй, нигде больше нет такого количества скалистых островов посреди Южного Буга. Собирая легенды родного края в селе Мигия (близ Первомайска), мы с удивлением выяснили, что один из
многочисленных островов называют Мамаевым или островом Мамая. Этот факт вызвал множество вопросов и
размышлений у членов нашей поисковой группы. Всем известно, что ведущее место в украинской народной живописи занимает картина с изображением
казака-бандуриста.
В этом образе нашла отражение освободительная борьба украинского народа. Начиная с XVIII века и
до конца XIX века этот сюжет был наиболее распространенным на территории Украины.
Его изображали на изразцах, сундуках, на дверях, но чаще всего – на холсте.
До сих пор в некоторых домах жителей села Мигии хранятся картины с изображением казака.

Так почему остров на Первомайщине назван его именем?

Из подсознания очень часто следует песня, когда-то популярная в наших краях:

А я бедный, бесталанный,
Степь широкая - мой сват,
Сабля и трубка – вся семья,
Седой конек - это мой брат.

А напевали ее по вечерам бабушки. И никого не удивляло, что в свое время крестьяне, приезжавшие в город,
называли себя "степями" - потомками казаков Бугогвардейской паланки, которая существовала над Бугом задолго
до появления городов Одессы, Николаева, Херсона.
Наверное, именно эти подсознательные воспоминания постепенно превратились в ряд увлекательных.
легенд. Одна из них утверждает, что казак Мамай родом из нашего Побужья.
Летописец села Мигия Иван Филиппович, священник местной церкви, писал, что в XIX в. в селе
Любомирка жил церковный сторож по фамилии Мамаенко, который уверенно рассказывал о происхождении
своего рода от казака Мамая из Мигии. Через некоторое время Мамаенко приезжал на свою историческую
Родину в Мигию с единственной целью – посетить остров, названный именем знаменитого предка.
В пользу этой версии происхождения Андрея Мамаенко говорит тот факт, что в селе Мигия двери всех
домов были расписаны картинами с его портретом, ведь утверждали, что он был не только рыцарем,
заместителем отверженных, но славился как характерник. Именно эта его слава родила еще одну легенду,
бытующую в нашей местности.
Люди верили, что казак Мамай не был казнен. Будучи в каземате, он маленьким шилом,
которое не смогли отобрать во время ареста, нарисовал на стене куст калины, баского коня
с черной гривой. Сила умения характерника оживила лошадь. Пока открывали темницу, Мамай
успел выскочить на спину коня, у которого не было одной подковы. Лошадь рванула вперед, и
в руках палачей остался только старый сапог казака. Именно этот сапог был повешен на виселице
вместо знаменитого характерника. Исчез всадник, а память о нем осталась. С годами фигура Мамая
вошла в народные легенды, стала излюбленным сюжетом в народном изобразительном искусстве.
Но официальная наука долго отрицала тот факт, что этот человек существовал.
Так, в энциклопедии указано, что "Казак Мамай" - традиционное название украинской картины, известной во многих вариантах:
"Казак - душа правдивая", "Казак - бандурист" и т.д., а имя Мамай не связано с определенным лицом, а является
названием (с XVIII в. – гайдамаки) вообще.
Но последние исследования, проведенные на территории Мигии, свидетельствуют о том, что тайна происхождения казака
Мамая на пути к разгадке.

Эта книга – результат исследовательско-розыскной работы учащихся Первомайской общеобразовательной
школы I-III ступеней №17.

Руководитель:
Половинко И.А., учитель украинского языка и литературы.
Консультанты:
Корж В.В., учитель географии,
Слободенюк С.П., учитель историиСказать спасибо автору:
0

Рубрика произведения: Проза ~ Эпос
Количество отзывов: 0
Количество просмотров: 16
Свидетельство о публикации: next-2022-126253
Опубликовано: 03.08.2022 в 00:10
© Copyright: Наталья Любина
Просмотреть профиль автора
Авторские права
Какие произведения можно размещать на своей странице?
Можно публиковать только своё авторское творчество, то есть то, что вы создали сами. На нашем сайте нельзя публиковать чужие (современные) произведения: музыку (треки, миксы, ремиксы), литературу (поэзию, прозу), видео и фото контент и др. Любой плагиат может быть удален без опповещения автора, разместившего его. Если ваше произведение является составным и использует заимствования, то они должны быть согласованы с правообладателями.

Сайт «Некст» (www.next-portal.ru) не продает и не использует каким-либо иным образом загруженные музыкальные фонограммы и литературные произведения, а лишь предоставляет дисковое пространство и иные технические возможности сайта для хранения и возможности передачи загруженных фонограмм по каналам сети Internet исключительно по инициативе пользователя. Авторы (пользователи) сайта принимают на себя всю полноту ответственности за загружаемые ими произведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1